Каталог

Регистрация на Фондация

Регистрация на Фондация

Цена (вкл. всички разходи и такси)

Код на услугата: Регистрация на Фондация
Наличност: В наличност
0,00лв.
Количество: Заяви

Заяви онлайн или по телефона

Безплатна консултация (на място или по телефона)

Подготовка на всички документи

Подписване и подаване на документите

Завършване на услугата

Обратна връзка на всяка стъпка

При нас можете да заявите регистрация на Фондация или ЮЛНЦ при най-изгодна цена. Предлагаме изготвяне на всички необходими документи и всички съпътстващи услуги за учредяване на Фондация в България. Безплатни консултации и всички услуги свързани с учредяването на фондации с нестопанска или с идеална цел, в обществена или в частна полза, регистрация на клонове на фондации, за заплащане на държавните такси, регистрация в агенция по вписванията и други.

Как се регистрира фондация (ЮЛНЦ)?

Фондацията е форма на организация с нестопанска цел, която обикновено е социално ориентирана. Съществуват два метода да се създаде:
• чрез дарение, когато едно или повече физически или юридически лица предоставят имущество за осъществяване на нестопанска цел;
• чрез завещание, когато едно физическо лице завещае имущество за реализиране на нестопанска цел.
Българското законодателство разбира фондацията като организация с нестопанска цел без членство, създадена от граждани и (или) юридически лица въз основа на доброволни вноски за собственост и преследваща социални, благотворителни, културни, образователни или други обществено-полезни цели. Ето затова, учредяването на фондация е винаги безвъзмездно – този, който я създава, не получава печалба, а действията му са насочени към определена кауза.

Кой може да създаде фондация?
Българското законодателство предвижда създаването на такава организация да се осъществява от юридически или физически български или чуждестранни лица, които са дееспособни. Няма условя за броя на тези лица, което означава, че може и само едно лице да учреди организация под такава форма.
Фондацията не е членска организация и се създава въз основа на доброволни имуществени вноски. Най-важният акт при регистрация на фондацията е безвъзмездното преотстъпване на имуществена собственост. Приживе това става с дарение, което трябва да бъде оформено писмено, подписано и заверено при нотариус.
Регистрирането чрез завещание се осъществява само от физически лица. По силата на закона, учредяващото лице има възможност да отмени учредителния акт до вписването на фондацията в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, която е изпълнителна агенция към министъра на правосъдието. Това изискване влезе в сила на 01.01.2018 г.

Стъпки и необходими документи за учредяване на фондация
Основателите създават фондация с нестопанска цел, назначават лидер (управител, директор, президент, председател), откриват разплащателна сметка и са готови да започнат дейност. След това се разработва програма или се определят целите, за които е необходимо да се наберат средства. Например, ако това е благотворителна фондация, целта може да бъде да се помогне на нуждаещи се деца за лечение.

1. Посочете наименование.
Името трябва да бъде на български език, но може допълнително да бъде и на чужд език, да не е подвеждащо и да отговаря на добрите нрави. То следва да е оригинално, т.е. да няма регистрирана друга фондация с това име в Регистъра. Справка дали името вече е заето може да се направи безвъзмездно на официалния уебсайт на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Можете да подадете заявка за запазване на избрано то вас наименование в регистъра.

2. Как се изготвя учредителен акт?
Какво трябва да включва:
• име;
• седалището – населеното място, в което ще се намира;
• цели – тук има ограничение: те не трябва да са насочени към печалба и трябва да отговарят на закона;
• вида на дейностите – трябва да се посочи дали ще бъдат в обществена или в частна полза; (Може да се посочат допълнителните дейности, които ще се извършват и дали включват съпътстващи стопански дейности, които трябва да са свързани с основните нестопански цели.)
• предоставеното имущество;
• органите;
• клоновете (ако съществуват);
• правилата за правата на органите;
• правилата за това кой ще представлява организацията;
• периодът, за който се създава (когато има такъв).
Учредителният акт трябва да включва поне целите и имуществото, което е предоставено. Няма минимална равностойност и то може да бъде не само материално и финансово, но и под много различни форми - може да бъде всякакво друго вещно или облигационно право, имуществено авторско право и т. н.

3. Вписване в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията
При учредяване на фондация трябва да се подготвят и входят следните документи:
• заявление за регистрация, което се входиява от учредителя или упълномощено от него лице или орган, изпълнителят на завещанието, негов наследника или от някое от лицата, които имат отношение към дейността на фондацията, на основание учредителния акт;
• нотариално заверен учредителен акт с подписи (при създаване на фондация приживе) или нотариално заверен препис от завещанието и акт за смъртта на лицето, което оставя завещанието (при създаване на фондация след смърт);
• решението на конкретния орган на юридическото лице – учредител, за създаване на фондацията;
• удостоверение за запазване на името на фондацията, когато е запазено предварително;
• решението за членовете, които ще влизат в състава, който ще изпълнява управителните функции на фондацията;
• решението, кой или кои лица ща представляват фондацията;
• образци от подписите на лицата, които ще я представляват;
• документи, които описват безвъзмездно преотстъпеното имущество;
• доказателство за платена държавна такса за регистриране на фондацията;
• другите документи, посочени в Закона.

4. Регистриране на фондация, съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари
В интервал от четири месеца от официалното вписване на фондацията трябва да се изготвят вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари. Те трябва да се предоставят в писмен вид на директора на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”, за да бъдат утвърдени.
Изискват се следните документи:
• компетентният орган трябва да е приел вътрешни правила за мерките срещу незаконно изпиране на финансови средства;
• съпътстващо писмо, в което се посочва категорията ЮЛНЦ (юридическо лице с нестопанска цел) и ЕИК (единен идентификационен код);
• допълнителен документ, доказващ утвърждаването на вътрешните правила от управителния орган на фондацията.

Важно! Всичките копия трябва да са заверени “вярно с оригинала” и да разполагат с подпис и печат.

Важно! За да бъде всичко изрядно и без пропуски, е желателно да се обърнете към специалист.

Какво трябва да се знае?
След завършване на учредяването на фондацията ми, трябва да се подготви и входи заявление за вписване в Регистъра на ЮЛНЦ. Необходимо е всяка промяна на ситуацията, свързана с фондацията, да се вписва в Регистъра.

При проявен интерес към нашите услуги не се колебайте да се свържете с нас за бепзлатна консултация и най-изгодните цени за учредяването на фондация от доказани професионалисти с дългогодишен опит.