Каталог

Регистрация на АД

Регистрация на АД

Цена (вкл. всички разходи и такси)

Код на услугата: Регистрация на АД
Наличност: В наличност
690,00лв.
Количество: Заяви

Заяви онлайн или по телефона

Безплатна консултация (на място или по телефона)

Подготовка на всички документи

Подписване и подаване на документите

Завършване на услугата

Обратна връзка на всяка стъпка

Учредяване на Акционерно дружество (АД)

Bъв фоpмaтa за регистриране на AД ce използва юридическото определение „aĸциoнepнo дpyжecтвo“ или абривиетурата „AД“.


С каква цел се учредява АД?

АД се регистрира по принцип при бизнес с по-мащабна дейност. Акционерното дружетво е подходящо, когато съучредитетели са значилен брой хора, които не е задължително дори да се познават един друг. АД касаят интернационални проекти, за които е нужно да се регистрира една обща фирма. Рабзиба се, тази форма на дружество може да се впише при ред други случаи. Ова просто е най-популярният, при който съакционерите решават да учредят АД. Добра алтернатива си остава ООД формата, когато отговаря на конкретните изисквания.


Какво е характерно за АД?

АД е фирма, при която капитала се разделя под формата на акции. Това е главната характеристика, с която АД се отличава от ООД, при което капиталът се съставя от дружествени дялове. Акционерните дружества носят отговорност пред заемодателите със собствеността си. Съакционерите са отговорни за получението от АД финансови задължения до стойността на определените вноски, а личното им имущество следва да бъде неприкосновено. Капиталът на АД се съставя от акциите му.

Такова дружество може да учредят едно или повече лица, било то граждани, търговски дружества или организации с нестопанска цел. Най-малкият размер на капитала следва да бъде 50 000 лeвa. При вписването на дружеството е възможно да се внесат най-малко ¼ от капитала му.

Регистрацията на фирмата става по заявка на представителите на Съвета на директорите, ако системата на управление е едностепенна, от Управителния съвет, когато е двустепенна, от овластен от устава или упълномощен представител на управляващите органи или от юрист, който е писмено опълномощен за това. Декларацията за учредяване на АД е по образец и се входява онлайн. В случай, че е необходимо подаването на документацията, след като бъде заверена при нотариус, тя се изпраща също онлайн заедно със самата заявка за вписването.

Акционерните дружества се вписват на базата на съответната определа от закона нормативна уредба от физически или юридически лица, които записват акциите на Учредително събрание.

Съучредители имат право да са юридически лица с нестопанска цел. Учредители следва да бъдат лица в дееспособна възраст, т.е. да бъдат поне пълнолетни, но малотелни и непълнолетни имат право да бъдат акционери. Учредители не могат да бъдат лица, идентифицирани до този момент в несъстоятелност.

АД няма право да бъде учредител на себе си. Това произлиза от условието за реално внасяне на капитала, но дружеството на по-късен етап има право да впише свои собствени акции.

При АД има едно важно условие – капиталът следва винаги да се записва. При записването на свои акции, съучредителите са отговорни солидарно за вноските  към тези акции.

При учредяването на акционерно дружество няма ограничение за броя на лицата и те имат право да предвидят определени привилегии, които да са само за тях. До регистрацията на АД съучредителите носят солидарна отговорност за предприети от името на ТД финансови задължения.


Haшият oпит c AД

Нашият екип се състои от професионалисти, които имат зад гърба си стотици регистрирани АД по разнообразни проекти. В нашето портфолио се включват, както по-основни дружества, така и междунордни с по-мащабно поле на дейност.


Алтернативи на учредяване нa AД

Ние Ви предлагаме да се информирате и за други форми на учредяване на дружство като ЕТ, OOД и EOOД, които може да решите, че са за предпочитане във Вашия случай.


Увaжaeми ĸлиeнти, нашият eĸип обещава да Ви върне платената от Вас сума, в случай, че предоставената от нас услуга не отговаря на предварително договорени условия.